Que entidades poden solicitar estes seminarios?

Entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, inscritas no rexistro de Comunidades Galegas ou ben unha agrupación, federación ou unión destas entidades.

No caso de solicitar seminarios de baile, música ou actividades artesanais, as entidades deben ter grupo folclórico, escola de folclore da modalidade solicitada ou obradoiro con grupo de persoas que desenvolva actividades artesanais.