Que debo saber sobre a data da convocatoria, lugar e prazo de presentación de solicitudes?

  • Xeralmente, a convocatoria do programa de seminarios publicase no DOG no primeiro trimestre de cada ano e na páxina web da Secretaría Xeral da Emigración.
  • As solicitudes poden presentarse na Secretaría Xeral da Emigración, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38º.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rexime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Tamén poden presentarse nas Delegacións da Xunta de Galicia en Bos Aires e Montevideo, nas oficinas consulares e nos consulados das embaixadas correspondentes ao domicilio do/a solicitante, ademáis da presentación a través do Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia.
  • O prazo de presentación das solicitudes, xeralmente, é un mes, contado a partir do día seguinte ao da data de publicación da resolución de convocatoria no DOG.