Deben indicarse todas as “Fontes de financiamento” empregadas?

Si.

  1. No momento de presentar a solicitude, no modelo de solicitude deberán indicarse as fontes de financiamento previstas das accións proxectadas.
  2. Así mesmo, coa documentación xustificativa, no Anexo V, as entidades deberán indicar as distintas fontes de financiamento que fosen utilizadas na realización das actuacións: fondos propios da entidade, subvención da Secretaría Xeral da Emigración, outras subvencións, outras fontes.