Que custos deben asumir as entidades?

As entidades faranse cargo dos gastos de estadía e manutención do/a profesor/a en lugar e condicións axeitadas, gastos de traslados do/a profesor/a dentro da cidade onde se vai realizar o seminario, da xestión e dotación das instalación axeitadas e subministración de material funxible necesario.