Canto tempo deben as entidades conservar nos seus arquivos a documentación?

Toda a documentación dos expedientes -especialmente a documentación xustificativa (facturas, xustificantes de pago das facturas, etc...)- deberá ser conservada polas entidades, e a disposición dos órganos de control das subvencións, durante un período mínimo de catro anos  (a non ser que xa fose remitida á Secretaría Xeral da Emigración).