Retorna

Área
Vivenda

MEDIDAS:

Obxectivo 1º

Facilitar o acceso á vivenda.

Oficina integral de Asesoramento ao Retorno

O IGVS colaborará coa Oficina integral de Asesoramento ao Retorno a través do asesoramento ao seu persoal sobre todos os programas de axudas | Acceder

Vivendas de Promoción Pública

Acceso ás Vivendas de Promoción Pública dos/as emigrantes retornados/as en igualdade de condicións que o resto de galegos/as, facilitando a súa inscrición no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da comunidade autónoma de Galicia | Acceder

Axudas ao aluguer para os/as emigrantes retornados/as

Acceso ás axudas ao aluguer para os/as emigrantes retornados/as como colectivo específico | Acceder

Obxectivo 2º

Fomentar a rehabilitación de vivendas.

Programas de axudas para acceso á vivenda e rehabilitación

O IGVS colaborará coa Oficina integral de Asesoramento ao Retorno a través do asesoramento ao seu persoal sobre todos os programas de axudas para acceso á vivenda e rehabilitación | Acceder

Programas de axudas para a rehabilitación de vivendas

Incluír nos programas de axudas para a rehabilitación de vivendas ás persoas emigrantes retornadas | Acceder