Retorna

Área
Traballo e Emprendemento

MEDIDAS:

Obxectivo 1º

Informar aos/ás presentes e futuros/as retornados/as das medidas específicas dirixidas a favorecer a súa integración no mercado laboral e incentivar o autoemprego ou a creación de empresas.

Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno facilitará:

 • Información sobre a busca de traballo a través do servizo público de emprego.
 • Creación dentro da oficina virtual dun canal Retorna Profesional onde os/as galegos/as do exterior con formación especializada e os/as retornados/as dispoñan dun perfil onde colguen o seu curriculum vitae e as súas aspiracións profesionais, creando un catálogo ou directorio a disposición das empresas galegas. As empresas poderían colgar as súas demandas de traballo, creando un espazo de comunicación entre as partes.
 • Información sobre a tramitación de pensións e outras prestacións derivadas do traballo.
 • Apoio ao traslado de empresas.
 • Canal de información específico do emprendemento e novos/as autónomos/as, dentro da Oficina Virtual do Retorno, sistemas de financiamento, trámites coas Administracións, axudas e subvencións, etc.
 • Orientación para o investimento na Galicia territorial.
Obxectivo 2º

Promover a formación dos/as galegos/as retornados/as para a súa integración no mercado laboral.

Introducir o colectivo como prioritario nos programas de formación

Introducir o colectivo como prioritario nos programas de formación da Consellería de Emprego e Igualdade tanto nos cursos de formación para desempregados/as como nos programas de obradoiros e unidades formativas | Acceder

Protocolo de atención específico para os/as galegos/as retornados/as

Implantar nos sistemas electrónicos das oficinas e nos de formación do sistema público de emprego de Galicia os códigos correspondentes e un protocolo de atención específico para os/as galegos/as retornados/as.

Programa para o financiamento de accións formativas co compromiso de contratación

Programa para o financiamento de accións formativas co compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación. As axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Obradoiros duais de emprego

Obradoiros duais de emprego: programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou máis anos de idade. Os/as emigrantes retornados/as terán preferencia no procedemento de selección do alumnado-traballador/a | Acceder

Plan formativo para o emprego para traballadores/as desempregados/as

Plan formativo para o emprego para traballadores/as desempregados/as: cursos de formación profesional para o emprego que se imparten en centros homologados pola Administración. Os/as emigrantes retornados/as terán preferencia no procedemento de selección do alumnado | Acceder 

Programa Talento Novo

Programa Talento Novo para falicitar a incorporación da mocidade ao mercado laboral, proporcionando aos/ás menores de 30 anos as ferramentas, axudas e coñecementos necesarios para mellorar a súa empregabilidade e capacitación para acceder a un posto de traballo. Entre as medidas que o compoñen, o proxecto Retornando talento mozo está dirixido a 1.500 persoas retornadas menores de 35 anos, e ofrece  accións formativas en competencias clave, así como para a obtención de certificados de profesionalidade válidos en toda España.

Obxectivo 3º

Promover a integración laboral dos/as galegos/as retornados/as.

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria, destinado a facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas con dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade. Subvenciónase a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima de doce meses e a formación de persoas contratadas por medio desta orde. As axudas á contratación increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Programa APROL-economía social

Programa APROL-economía social, destinado a fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 67.500 euros.

 • Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais | Acceder
 • Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia | Acceder
Programa APROL Rural

Programa APROL Rural, que ten como obxectivo o fomento do emprego en colaboración coas entidades locais no medio rural a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social | Acceder

Programa de fomento e consolidación do emprego nas pemes de nova creación

Programa de fomento e consolidación do emprego nas pemes de nova creación, que ten por finalidade xerar emprego estable para persoas desempregadas, dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais en Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Axudas á contratación indefinida de persoas asalariadas por traballadores/as autónomos/as

Axudas á contratación indefinida de persoas asalariadas por traballadores/as autónomos/as dentro do programa de promoción e consolidación de emprego autónomo. Estes incentivos increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros.

 • Programa I: Axudas á promoción de emprego autónomo | Acceder
 • Programa II: Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas | Acceder
Plan Galicia Emprega

Plan Galicia Emprega de incentivos á contratación por conta allea, á formación e ao emprego con apoio, cunhas axudas que se incrementan un 25% para os/as emigrantes retornados, a través de dous programas:

 • Programa I: incentivos á contratación por conta allea e á formación | Acceder
 • Programa II: emprego con apoio | Acceder
Programa Emprega Parados de Longa Duración

Programa Emprega Parados de Longa Duración, dirixido ás empresas para a contratación de persoas desempregadas con apoios para a contratación de 5.000 euros como mínimo, e inclúe un bono formación de entre 2.000 e 4.000 euros. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as | Acceder

Programa Emprega Discapacidade e Exclusión

Programa Emprega Discapacidade e Exclusión para favorecer a contratación das persoas na empresa ordinaria. Recolle un programa de incentivos pola contratación, formación e emprego con apoio con tres tipos de bonos compatibles (bono de contratación, bono de formación e bono de emprego con apoio). Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as | Acceder

Programa Emprega Muller

Programa Emprega Muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas. Inclúense dous tipos de axuda compatibles: Bono de contratación e Bono de formación (opcional).  Estas axudas increméntanse nun 25% para as emigrantes retornadas | Acceder

Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL)

Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as.

 • Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social | Acceder
 • Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social | Acceder
Axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade

Axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade. Unha das liñas, o Programa de axudas para a creación de postos de traballo estables en función do investimento en activo fixo, establece unha contía base de 12.000 euros por cada posto de traballo creado con carácter indefinido e a xornada completa, que se incrementa nun 25 % no caso dos/as emigrantes retornados/as. | Acceder

Obxectivo 4º

Promover o autoemprego e a creación de pemes polos/as galegos/as retornados/as do exterior.

Axudas ao Retorno Emprendedor

Axudas para promover o autoemprego e a creación de empresas por emigrantes galegos/as retornados/as, a través do Retorno Emprendedor, coas que estes/as emprendedores/as poderán ter unha achega de ata 10.000 euros para gastos correntes derivados da súa posta en marcha, incentivando a creación de empresas nos concellos rurais | Acceder

Liña de apoio propia para os/as emigrantes retornados/as

Crearase unha liña de apoio propia para os/as emigrantes retornados/as, ao igual que existen liñas sectoriais ou con clústers.

Facilitar os medios para o traslado a Galicia da súa empresa

A aqueles/as galegos/as que teñen unha pequena empresa no seu país de acollida facilitaránselle os medios para o seu traslado a Galicia, incentivando o seu establecemento no rural.

Programa de promoción e consolidación de emprego autónomo

Programa de promoción e consolidación de emprego autónomo, que dá acceso ás axudas a desempregados/as que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores/as autónomos/as por conta propia. Tamén incentiva a creación de emprego autónomo. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 8.000 euros | Acceder

Programa Galicia Rural Emprende

Programa Galicia Rural Emprende, que ten por finalidade a creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais con achegas de ata 70.000 euros que poden incrementarse noutros 20.000 adicionais se xera postos de traballo indefinidos e en 5.000 máis se está en zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas | Acceder

Programa Emega

Programa Emega, que comprende un conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, e a favorecer a conciliación familiar e dar acceso aos servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres. Dentro deste programa podemos atopar distintas liñas de axuda: Emprende, Innova, Activa, ITEF, Concilia e Dual | Acceder

Programa Resolve

Asesoramento e axuda no acceso ao Programa Resolve, que permite o acceso a préstamos bancarios avalados de entre 3.000 e 150.000 euros, con prazos de amortización de ata 7 anos | Acceder

Programa de Apoio ás Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT)

O programa de Apoio ás Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT) pretende dinamizar a vocación emprendedora da comunidade universitaria e aproveitar o potencial empresarial das persoas dedicadas á investigación e das que teñen amplos coñecementos das novas tecnoloxías, así como impulsar a transformación do coñecemento creado nas universidades e nos centros de investigación en proxectos xeradores de riqueza e de emprego. Con este programa subvenciónase a creación de traballo indefinido. Estas axudas increméntanse nun 25% para os/as emigrantes retornados/as e terán unha contía máxima de 24.000 euros | Acceder

Galicia Calidade

Asesoramento e axuda para conseguir a marca Galicia Calidade | Acceder

Préstamos IFI
 • Asesoramento e axuda no acceso aos Préstamos IFI, que comprenden tres modalidades:
 • IFI Innova, de apoio financeiro a proxectos innovadores de pemes, financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación (para importes de ata 500.000 euros).
 • IFI Emprende, de apoio a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para a súa posta en marcha en Galicia (para importes de ata 500.000 euros).
 • IFI Industria 4.0, de apoio a pemes do ámbito da nova industria mediante préstamos a tipos de xuro reducidos. (para importes de ata 1.000.000 euros).

Nos tres as pemes beneficiaranse de tipos de xuros reducidos e garantías, e sen garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira ata certas contías | Acceder

Préstamos do BEI

Asesoramento e axuda no acceso aos préstamos do BEI (Banco Europeo de Investimentos), en dúas modalidades:

 • BEI-Investimentos: Financiamento do 50% dos investimentos, incluíndo necesidades de circulante estrutural. O importe do investimento deberá estar comprendido entre 150.000 € e 25.000.000 € e o do préstamo, entre 75.000 € e 12.500.000 €, co límite do 50% do investimento financiable.
 • BEI-Circulante: Financiamento do circulante estrutural para o crecemento do negocio. O importe do préstamo estará comprendido entre 150.000 € e 500.000 €, cos límites do 25% da suma de aprovisionamentos e gastos de persoal e do 50% dos fondos propios.

Acceder

Obxectivo 5º

Retorno de empresarios/as e grandes investidores/as galegos/as do exterior ofrecéndolles oportunidades de investimento na Galicia territorial.

Business Angels

Roldas de financiamento como “Business Angels” daqueles proxectos de emprendedores/as con máis posibilidades de saír adiante e que busquen liñas de financiamento | Acceder

Propostas de investimento

Propostas de investimento ás empresas galegas que estean en proceso de ampliación do seu accionariado | Acceder

Incentivos Económicos Rexionais

Asesoramento e axuda no acceso aos Incentivos Económicos Rexionais que teñen por finalidade fomentar o desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais en Galicia para corrixir os desequilibrios territoriais existentes | Acceder