Liñas de axuda

Ex. 21.06.2024
Ex. 21.06.2024
 • 153 Axudas para a participación en actividades de campamentos e campos de traballo 2010
  O programa de actividades de campamentos e campos de traballo para o ano 2010 ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares.
  Nome do programa: Programa de actividades de Campamentos e Campos de traballo 2010. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios deste programa os mozos e mozas que cumpran os seguintes requisitos: a) Ter residencia habitual fóra de Galicia. b) Ter nacido en Galicia ou ser descendente de galego ata o... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior 2010
  O programa "Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior" para o ano 2010, ten como obxecto a concesión de axudas económicas individuais e de carácter social, dirixidas aos emigrantes de nacionalidade española e de orixe galego, e a determinados familiares, residentes no extranxeiro, que se atopen en situación de precariedade económica. Están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  Nome do programa: Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior 2010. Destinatarios: Os emigrantes de orixe galego residentes no exterior e os seus descendentes ata o 2º grao de consanguinidade, que teñan a condición de galego. A forma de acreditar esta condición señalase... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións correspondentes a diversos programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010
  O obxecto deste programa é a concesión de axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para o exercicio 2010.
  Nome do programa: Axudas e subvencións a programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior 2010.  Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas para este programa as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para a realización de proxectos promovidos pola xuventude no exercicio 2010
  Este programa ten por obxecto a realización de proxectos promovidos pola xuventude durante o exercicio 2010.
  Nome do programa:Axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para a realización de proxectos promovidos pola xuventude no exercicio 2010 Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas para este programa as entidades galegas que teñan recoñecida a... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010
  O obxecto deste programa é a concesión de axudas ás entidades galegas no exterior para contribuír ao financiamento dos gastos derivados dos investimentos que realicen durante o exercicio 2010.
  Nome do programa: Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010 Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou condición de centro colaborador.... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 154 Subvencións para o desenvolvemento de accións formativas ligadas á inserción laboral destinadas a persoas retornadas e inmigrantes 2009
  Serán subvencionables a través desta convocatoria as accións formativas que teñan unha clara conexión co emprego dirixidas, exclusiva ou conxuntamente, a persoas retornadas e inmigrantes, e que consistan na realización de cursos de formación para a mellora da cualificación profesional e da empregabilidade que recollan obxectivos cuantitativos de inserción laboral en ocupacións relacionadas coa formación impartida.
  Nome do programa: Subvención para o desenvolvemento de accións formativas ligadas á inserción laboral destinada a persoas retornadas e inmigrantes 2009 Destinatarios: Organizacións empresariais, profesionais e sindicais, así como as entidades sen ánimo de lucro que teñan como finalidade... Máis información
  Procedemento pechado
 • 152 153 166 154 Axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario 2009
  Publicación das bases reguladoras das axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario para o ano 2009.
  Nome do programa: Axudas para a realización de viaxes por razóns sociais, asistenciais ou humanitarias Destinatarios: Poderán ser beneficiarios/as destas subvencións as seguintes persoas: a) Emigrantes de orixe galega e nacionalidade española residentes no exterior ou descendentes ata o segundo... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de viaxes "Ven a Galicia, ben en Galicia" 2009
  Resolución do 26 de agosto de 2009, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se convocan e se regulan as axudas correspondentes ao programa Ven a Galicia, ben en Galicia para residentes no exterior durante o ano 2009.
  Nome do Programa:Ven a Galicia, ben en Galicia Destinatarios: Poderán ser solicitantes deste programa os emigrantes galegos residentes en Europa e os naturais de Galicia que residan noutra comunidade autónoma que cumpran os requisitos enumerados na mencionada resolución (artigo 2º). Lugar e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas para a realización de actividades culturais 2009
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas destinadas ao financiamento dos custos xerados pola realización de actividades artísticas ou culturais que contribúan á difusión do acervo cultural galego fóra de Galicia e se desenvolvan nas entidades galegas do exterior ou en lugares onde residan un número significativo de galegos; así como a actuación de grupos de mozos e mozas galegos, residentes no exterior, que difundan en Galicia as actividades artísticas e culturais que teñan lugar nas súas colectividades. Resolución do 26 de agosto de 2009 da Secretaría Xeral da Emigración pola que se establecen e regulan as axudas para a realización de actividades culturais con destino aos lugares nos que estean radicadas as entidades galegas no exterior.
  Nome do programa: Axudas para a realización de actividades culturais. Destinatarios: Persoas físicas ou xurídicas, así como calquera outra agrupación de persoas, comunidade de bens, unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións a programas de actuación a favor das comunidades galegas no exterior 2009
  O obxecto deste programa é a concesión de axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para o exercicio 2009.
  Nome do programa: Axudas e subvencións a programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior 2009. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas para este programa as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas