Liñas de axuda

Ex. 06.02.2023
Ex. 06.02.2023
 • 166 154 Subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a integración da poboación inmigrante extracomunitaria 2009
  A Secretaría da Emigración fai pública a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma galega, así como o seu reforzo educativo, no ano 2009.
  Nome do programa: Subvencións a concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais para a integración da poboación inmigrante extracomunitaria 2009. Destinatarios: As subvencións que convoca esta resolución poderán ser solicitadas por aqueles concellos, mancomunidades de concellos e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 154 Subvencións a entidades sen ánimo de lucro destinadas a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante extracomunitaria 2009
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante extracomunitaria na Comunidade Autónoma galega durante o ano 2009.
  Nome do programa: Concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Destinatarios: As subvencións que se convocan por esta resolución poderán ser solicitadas por aquelas entidades sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia que cumpran, nesta data de finalización do prazo de... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior 2009
  O programa "Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior" para o ano 2009, ten como obxecto a concesión de axudas económicas, directas, individuais e de carácter social, dirixidas aos emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega, e a determinados familiares, residentes no estranxeiro, que se atopen en situación de precariedade económica. Están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  Nome do programa: Axudas económicas individuais para galegos residentes no exterior para o exercicio 2009. Destinatarios: Os emigrantes de orixe galega residentes no exterior e os seus descendentes ata o 2º grado de consanguinidade, que posúan a condición de galego.  A forma de acreditar esta... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Axudas a emigrantes retornados 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración convoca axudas extraordinarias a favor de emigrantes galegos retornados e os seus familiares para o exercicio 2009. A resolución ten por obxecto a protección de situacións de necesidade ou precariedade económica derivadas do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.
  Nome do programa: Axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e aos seus familiares para o exercicio 2009. Destinatarios: Os/as cidadáns/ás españois que tiveron o seu lugar de residencia no estranxeiro e volvesen a Galicia sempre que, antes de emigrar, tivesen a súa última... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 154 Axudas a asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración convoca axudas a asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes para o ano 2009. O obxecto regular, para o ano 2009, a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes radicadas en Galicia e que desenvolvan programas que favorezan a integración social destes colectivos na nosa comunidade autónoma.
  Nome do programa: Axudas a asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes para o exercicio 2009. Destinatarios: Asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes radicadas en Galicia, inscritos como asociacións sen ánimo de lucro no Rexistro de Asociacións da Consellería de Presidencia e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de viaxes para emigrantes "Volver á casa" 2009
  O programa "Volver á casa" está orientado a promover o contacto dos galegos residentes no exterior coa súa terra e cos seus familiares, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia.
  Nome do programa: Programa de viaxes "Volver a Casa" 2009. Destinatarios: Poderán ser solicitantes deste programa aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos: Ser emigrante galego Ter a nacionalidade española Residir en América Ter cincuenta e cinco ou máis anos de idade... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de actividades de campamentos e campos de traballo 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración ten coma un dos seus obxectivos promover a participación da colectividade galega no exterior na nosa vida cultural e social, o desenvolvemento de actividades culturais, de accións solidarias e tempo libre dirixidas á xuventude do exterior, así como o fomento da partiparticipación dos mozos e mozas descendentes de galegos nos programas e servizos a favor da xuventude.
  Nome do programa: Programa de actividades de Campamentos e Campos de Traballo 2009.  Destinatarios: Mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior.  Características: Requisitos dos beneficiarios: Poderán ser beneficiarios deste programa os mozos e mozas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Curso de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración convoca los cursos de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría para o ano 2009, que se celebrarán en Bos Aires e Montevideo.
  Nome do programa: Curso de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría 2009. Destinatarios: Cidadáns galegos e os seus descendentes ata o segundo grao de consanguinidade residentes fóra de Galicia que cumpran os requisitos esixidos para cada unha das modalidades convocadas. Características: Módulos do... Máis información
 • 152 153 166 154 Programa de Formadores Colaboradores 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración convoca as listas de formadores colaboradores para impartir seminarios fóra de Galicia, para emigrantes galegos e os seus descendentes nas especialidades de folclore tradicional galego e cociña tradicional galega.
  Nome do programa: Convocatoria de listas de formadores colaboradores  Destinatarios: Poderán solicitar a súa inscrición como formador as persoas que posúan unha titulación e/ou experiencia profesional, competencia pedagóxica na/s área/s formativa/s, e reúnan os seguintes requisitos: Para os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Seminarios de baile, música e cociña tradicional galega 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegas, convoca distintos programas formativos de baile, música e cociña tradicional galega, que se realizarán nas entidades galegas do exterior, de xeito que se manteña viva a nosa identidade e se promocione a nosa cultura na Galicia exterior.
  Nome do programa: Seminarios de baile, música e cociña tradicional galega Destinatarios: Poderán solicitar estes seminarios as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, así como as asociacións inscritas no Rexistro de Comunidades Galegas ou... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas