QUE DOCUMENTACION TEÑO QUE ENVIAR DIXITALIZADA XUNTO COA SOLICITUDE?

  • Pasaporte en vigor ou outro documento acreditativo da identidade e nacionalidade española para as persoas solicitantes que non teñan DNI.
  • Certificado de inscrición no Rexistro de Matrícula Consular do/a solicitante correspondente á demarcación na que teña o seu domicilio ou calquera outra documentación que acredite a veracidade da súa residencia no exterior no momento da presentación da solicitude, por exemplo: informe policial, acta notarial, certificado do concello de residencia, vida laboral...
  • Documentos xustificativos do nacemento en Galicia ou da residencia nesta comunidade autónoma de xeito continuado durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar e,  no seu caso, de ser descendente dunha destas persoas.
  • Para os/as solicitantes nacidos/as no estranxeiro, documentación acreditativa da súa vinculación cun concello galego no Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro (PERE), ou calquera outra documentación acreditativa deste extremo.
  • Documentación xustificativa do tempo de residencia no estranxeiro durante un mínimo de dous anos ininterrompidos inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
  • Título universitario ou certificado que acredite que o título está en trámite.
  • Expediente académico dos estudos universitarios realizados. Aparecerán relacionadas as materias cursadas e as cualificacións obtidas nelas, con mención expresa da nota media alcanzada na titulación así como a escala utilizada para o cálculo da mesma.
  • Documento acreditativo de estar preinscrito nun máster ou no seu defecto unha declaración responsable na que sinale o máster ou másteres nos que vai a solicitar a súa admisión incluída no formulario.