QUE REQUISITOS DEBO CUMPRIR?

No momento de solicitar a bolsa debes cumprir os seguintes requisitos:

  • Residir no estranxeiro.
  • Estar en posesión da nacionalidade española.
  • Ser emigrante nacido/a en Galicia ou que residira en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, así como os/as descendentes por consanguinidade dunha destas persoas e que naceran no estranxeiro.
  • No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculado/a a un concello galego.
  • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia no exterior inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.
  • Estar en posesión dalgún título universitario de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico ou outro expresamente declarado equivalente.
  • Ter obtido a titulación universitaria nos últimos 10 anos.

Posteriormente, e sempre antes da concesión destas bolsas, deberás cumprir o seguinte requisito:

  • Estar matriculado/a no curso 2017/18 nun máster universitario oficial dos relacionados no Anexo I do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos modalidade presencial.